d'application à partir du 01/03/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 95.


Art. 96.
01/03/2012 § 1. Worden als bevoegd erkend de personen welke houder zijn van één van de akten bedoeld in artikel 18, 1° en 2° en in artikel 26bis, § 2, van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer.
01/03/2012 § 2. Opgeheven door: K.B. 5-12-11 - B.S. 12-1-12 - ed. 2 - art. 1

Art. 97.

FR   NL   [Affichage pour impression]