d'application Ó partir du 01/01/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 258.


Art. 259.
01/01/2014 De vroegere verzekeringsinstelling mag de aanvraag om mutatie weigeren in de gevallen a) tot en met e). Deze laatste is verplicht om de aanvraag om mutatie te weigeren in de gevallen bedoeld onder f) tot en met h) :
01/01/2014 a) indien op de datum tegen welke de mutatie wordt gevraagd, geen twaalf maanden verlopen zijn sedert de datum van de inschrijving of aansluiting als gerechtigde bij de verzekeringsinstelling die hij wenst te verlaten waarbij de inschrijvingsdatum of aansluitingsdatum wordt vastgesteld met toepassing van artikel 252 of artikel 255, tweede lid;
01/01/2014 b) indien de gerechtigde op de datum tegen welke de mutatie wordt gevraagd, een sanctie ondergaat overeenkomstig artikel 168quinquies, ž 2, van de voormelde geco÷rdineerde wet of indien vˇˇr die datum te zijnen opzichte een sanctie is getroffen welke pas na die datum zal kunnen worden toegepast.
01/01/2014 Deze bepaling is evenwel niet van toepassing op de sancties waarvoor bij de uitspraak uitstel is verleend;
01/01/2014 c) indien op de aanvraag om mutatie ÚÚn van volgende inlichtingen ontbreekt : naam, voornaam, identificatienummer sociale zekerheid of bij gebreke hieraan de geboortedatum, benaming van de nieuwe verzekeringsinstelling en mutatiedatum;
01/01/2014 d) indien de aanvraag om mutatie niet is gezonden binnen de in artikel 258 gestelde termijn;
01/01/2014 e) indien de gerechtigde op de datum waarvoor de mutatie werd gevraagd, bij zijn vroegere verzekeringsinstelling een schuld heeft voortvloeiend uit de bepalingen van de voormelde geco÷rdineerde wet.
01/01/2014 Het bedrag van de schuld en de omschrijving ervan, wordt vermeld op de in artikel 260 bedoelde kennisgeving.
01/01/2014 De mutatie moet evenwel worden toegestaan indien de nieuwe verzekeringsinstelling het volle verschuldigde bedrag aan de vroegere verzekeringsinstelling betaalt uiterlijk de dag van de mutatie en binnen een termijn van twintig werkdagen te rekenen vanaf de mutatiedatum aan de vroegere verzekeringsinstelling het bewijs levert dat de verzekerde het bedrag terugbetaald heeft;
01/01/2014 f) indien de gerechtigde bij verscheidene verzekeringsinstellingen tegen dezelfde datum om mutatie heeft gevraagd;
01/01/2014 g) indien de verzekeringsinstelling vaststelt dat de aanvraag om mutatie niet door de betrokken gerechtigde ondertekend is.
01/01/2014 De aanvraag om mutatie dient evenwel niet geweigerd te worden indien de gerechtigde van de aanvraag deze schriftelijk bevestigt;
01/01/2014 h) indien de persoon die de aanvraag om mutatie heeft aangevraagd ingeschreven is als persoon ten laste bij de vroegere verzekeringsinstelling.

Art. 260.

FR   NL   [Affichage pour impression]