d'application à partir du 01/01/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 332.


Art. 333.
10/08/1996 De verzekeringsinstellingen zijn ertoe gehouden driemaandelijks de naamlijsten van de gerechtigden en de ascendenten op te stellen die een persoonlijke bijdrage hebben betaald in toepassing van de artikelen 287, 130, 131 en 250.
01/01/2014 De in het eerste lid bedoelde lijsten stroken met de modellen vastgesteld door het Algemeen beheerscomité na advies van de Technische commissie van de Dienst voor administratieve controle en worden overgezonden aan het Instituut binnen de drie maanden volgend op de periode waarop zij betrekking hebben.

Art. 334.

FR   NL   [Affichage pour impression]