d'application à partir du 08/03/2010
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 10quater.


Art. 10quinquies.
08/03/2010 De afdelingen van de Wetenschappelijke raad en de afdelingen van het Observatorium voor de chronische ziekten maken hun huishoudelijk reglement op en leggen het ter goedkeuring voor aan het Verzekeringscomité.

Art. 10sexies.

FR   NL   [Affichage pour impression]