d'application à partir du 01/01/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 198sexies.


Art. 198septies.
01/01/2018 Het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid stelt zijn huishoudelijk reglement op.

HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSGEBIED

In het kader van de uitkeringsverzekering geldende omschrijving van seizoenarbeiders, arbeiders bij tussenpozen en deeltijdse werknemers

Art. 199.

FR   NL   [Affichage pour impression]