Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 14.


Art. 15.
01/01/1997 Op 31 december van ieder jaar worden de activa en passiva van de balans aangepast aan de werkelijke toestand.
01/01/1997 Na de verbeteringsinschrijvingen wordt de definitieve balans van de rekeningen opgemaakt.

HOOFDSTUK IV - OVER HET AFLEGGEN VAN DE REKENINGEN

Art. 16.

FR   NL   [Affichage pour impression]