Publié le 28/04/1984
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 april 1984 betreffende het beheer van de financiële middelen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering door de verzekeringsinstellingen en betreffende de vermeerderng van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen met een percentage van de met toepassing van artikel 136, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, terugevorderde sommen

Art. 3.


Art. 4.
01/01/1993 Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering verdeelt over de verzekeringsinstellingen 20 pct. van het saldo van de interesten uit beleggingen verricht overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1 en 2, die met toepassing van de bepalingen van artikel 3 zijn toegewezen aan de tak uitkeringen van de algemene regeling en van de regeling voor zelfstandigen. Deze verdeling gebeurt in evenredigheid met het aandeel van elke verzekeringsinstelling in het totaal van het saldo van de interesten uit beleggingen die overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1 en 2 werden verricht.
01/01/1993 Voor de uitkeringsverzekering moeten die bedragen worden ingeschreven op het actief van de rekening administratiekosten van de verzekeringsinstelling.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]