d'application Ó partir du 01/01/1993
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 oktober 1993 tot vaststelling van het percentage waarmee de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen worden vermeerderd in geval van terugvordering van betaalde sommen
Artikel 1.
01/01/1993 De administratiekosten, bedoeld in artikel 195, ž 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, worden verhoogd met een percentage, hierna verhogingspercentage genoemd, van het bedrag van de prestaties die effectief zijn teruggevorderd bij toepassing van de artikelen 136, ž 2, en 164, van dezelfde wet, met inbegrip van de ge´nde interesten.
01/01/1993 De in het eerste lid bedoelde verhoging wordt evenwel niet toegekend als de terugvordering pas plaats heeft ten gevolge van een door de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of een door de Controledienst van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, meegedeelde vaststelling, die niet wordt voorafgegaan door een initiatief van de verzekeringsinstelling. Ze wordt evenmin toegekend op de ten onrechte betaalde bedragen die ge´nd worden ingevolge een spontane terugbetaling.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]