Publié le 18/01/2017
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 23.


Art. 24.
30/12/2016 Voor de verzekerde die bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid door een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding verbonden is en de hoedanigheid van gerechtigde bedoeld in artikel 86, § 1, 1°, a), tweede lid, van de gecoördineerde wet heeft, is het gederfde loon gelijk aan de financiële bezoldiging zoals bedoeld in artikel 1bis, tweede lid, 6°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders , naargelang het geval, waarop hij aanspraak had kunnen maken op de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid of waarop hij aanspraak kon maken op de laatste dag van het tweede kwartaal dat voorafgaat aan dat waarin het risico zich voordoet.
01/07/2015 De vaststelling van het gederfde loon zoals bedoeld in het eerste lid gebeurt overeenkomstig artikel 23, tweede tot vijfde lid.

Deeltijdse werknemer

Art. 25.

FR   NL   [Affichage pour impression]