Publié le 29/03/2013
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 126.


Art. 127.
06/09/1994 § 1. Om de in artikel 34 bedoelde geneeskundige verstrekkingen te verkrijgen, wenden de rechthebbenden zich vrijelijk:
06/09/1994 a) tot iedere persoon die wettelijk gemachtigd is een van de takken der geneeskunst te beoefenen;
10/01/2000 b) tot iedere zorgverlener die de in artikel 34, eerste lid, 1°, b), bedoelde verstrekkingen mag verlenen en is ingeschreven op de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut opgemaakte lijst, of die de in artikel 34, eerste lid, 1°, c), en 7°bis, bedoelde verstrekkingen mag verlenen en is ingeschreven op de in artikel 215, § 2, bedoelde lijst;
10/01/2000 c) tot iedere verplegingsinrichting, instelling of dienst, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11°, 12° en 18°, die erkend zijn door de bevoegde overheid.
08/04/2013 § 2. Opgeheven door: Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 14
08/04/2013 § 2. Publiciteit waarin de kosteloosheid van de in artikel 34 bedoelde geneeskundige verstrekkingen wordt vermeld of waarin wordt verwezen naar de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van die verstrekkingen, is in alle gevallen verboden.
08/04/2013 § 4. Opgeheven door: Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 14
08/04/2013 § 5. Opgeheven door: Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 14
08/04/2013 § 6. Opgeheven door: Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 14
08/04/2013 § 7. Opgeheven door: Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 14
08/04/2013 § 8. Opgeheven door: Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 14
08/04/2013 § 9. Opgeheven door: Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 14

HOOFDSTUK III.- BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE UITKERINGSVERZEKERING

Art. 128.

FR   NL   [Affichage pour impression]