Publié le 26/06/2009
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 180.


Art. 181.
13/03/1998 De Administrateur-generaal, bijgestaan door de Adjunct-administrateur-generaal, oefent de bevoegdheden inzake dagelijks beheer uit die hem door het Algemeen Comité en de beheersorganen van de bijzondere diensten in hun huishoudelijk reglement werden toevertrouwd.
01/03/1997 De Administrateur-generaal en de Adjunct-administrateur-generaal wonen ambtshalve de vergaderingen bij van de beheersorganen van het Instituut en van de raden, colleges, commissies en comités die werkzaam zijn in de schoot van het Instituut.
13/03/1998 De Administrateur-generaal van het Instituut is belast met de uitvoering van de beslissingen van het Algemeen comité en van de andere beheersorganen van de bijzondere diensten.
01/03/1997 Hij staat in voor het secretariaat van het Algemeen comité.
06/07/2009 De administrateur-generaal vertegenwoordigt het Instituut in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, en treedt rechtsgeldig in haar naam en voor haar rekening op, zonder dat hij zulks door een beslissing van een comité of een raad moet staven.
01/03/1997 Ingeval de Administrateur-generaal verhinderd is worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door de Adjunct-administrateur-generaal en ingeval deze verhinderd is door een door het Algemeen comité aangewezen ambtenaar van het Instituut.
13/03/1998 Voor een vlotte afhandeling van de zaken kunnen de beheersorganen, van de bijzondere diensten onder de voorwaarden die zij vaststellen, de Administrateur-generaal machtigen een gedeelte van zijn bevoegdheden over te dragen aan de ambtenaren bedoeld in artikel 177, tweede lid.
01/06/2001 Achtste lid opgeheven bij: Wet 14-1-02 - B.S. 22-2 - ed. 1

Art. 181bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]