d'application à partir du 13/03/1998
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 180.


Art. 181.
13/03/1998 De Administrateur-generaal, bijgestaan door de Adjunct-administrateur-generaal, oefent de bevoegdheden inzake dagelijks beheer uit die hem door het Algemeen Comité en de beheersorganen van de bijzondere diensten in hun huishoudelijk reglement werden toevertrouwd.
01/03/1997 De Administrateur-generaal en de Adjunct-administrateur-generaal wonen ambtshalve de vergaderingen bij van de beheersorganen van het Instituut en van de raden, colleges, commissies en comités die werkzaam zijn in de schoot van het Instituut.
13/03/1998 De Administrateur-generaal van het Instituut is belast met de uitvoering van de beslissingen van het Algemeen comité en van de andere beheersorganen van de bijzondere diensten.
01/03/1997 Hij staat in voor het secretariaat van het Algemeen comité.
01/03/1997
  -05/07/2009
De Administrateur-generaal vertegenwoordigt het Instituut in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij stelt de vorderingen bij de rechtscolleges in, overeenkomstig de beslissingen genomen met toepassing van de artikelen 12, 10°, 16, § 1, 5°, 80, 8°, 141, § 1, eerste lid, 17° en 161, 10°. Hij gaat geen persoonlijke verbintenissen aan en is enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdrachten.
01/03/1997 Ingeval de Administrateur-generaal verhinderd is worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door de Adjunct-administrateur-generaal en ingeval deze verhinderd is door een door het Algemeen comité aangewezen ambtenaar van het Instituut.
13/03/1998 Voor een vlotte afhandeling van de zaken kunnen de beheersorganen, van de bijzondere diensten onder de voorwaarden die zij vaststellen, de Administrateur-generaal machtigen een gedeelte van zijn bevoegdheden over te dragen aan de ambtenaren bedoeld in artikel 177, tweede lid.
13/03/1998
  -31/05/2001
Volgens (lezen: In de zin van ) dit artikel bevatten de bijzondere diensten niet de administratieve cel bedoeld in artikel 78bis, § 3.

Art. 181bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]