Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37ter.


Art. 37quater.
10/01/2004 § 1. De Koning kan bij een in besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad een procedure uitwerken waarbij de in artikel 37, § 12 in hoofde van een individuele verstrekker worden verminderd indien wordt vastgesteld dat het evaluatie-instrument, dat mede dient om de tegemoetkoming vanwege de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor één of meerdere rechthebbenden vast te stellen, op significante wijze verkeerd wordt toepast.
01/01/2002 Daartoe bepaalt de Koning
01/01/2002 (a) op basis van welke elementen kan beslist worden tot de vermindering;
10/09/2002 (b) wat moet worden verstaan onder "op significante wijze het evaluatie-instrument verkeerd toepassen";
01/01/2002 (c) welke de vermindering is van de tegemoetkomingen en van de honoraria;
01/01/2002 (d) welke de termijn is van deze vermindering en hoe deze wordt bepaald;
01/01/2002 (e) wie belast wordt met de uitvoering ervan.
01/01/2002 Daarbij moet rekening worden gehouden met de financiële weerslag die volgt uit een verkeerde inschatting van de zorgafhankelijkheid en/of zorgbehoevendheid en met een multiplicator die er voor moet zorgen dat de vermindering van de tegemoetkomingen en honoraria groter is dan het berekende of geschatte financiële voordeel dat voortvloeit uit de verkeerde toepassing van het evaluatie-instrument.
01/01/2002 Deze vermindering van de tegemoetkomingen en van de honoraria mag op geen enkele wijze door de betrokken zorgverlener worden teruggevorderd van de rechthebbenden.
10/01/2004 § 2. De Koning kan ook bij een in de Ministerraad overlegd besluit een procedure vaststellen die het mogelijk maakt een administratieve boete op te leggen aan de in artikel 34, eerste lid, 1°, b), bedoelde zorgverleners die het evaluatie-instrument dat eveneens dient om de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor één of meerdere rechthebbenden vast te stellen, op een significante wijze verkeerd toepassen.
10/01/2004 Daartoe bepaalt de Koning:
10/01/2004 a) de methode voor de selectie van de gevallen die voor een controle in aanmerking komen;
10/01/2004 b) wat moet worden verstaan onder "die het evaluatie-instrument op een significante wijze verkeerd heeft toegepast";
10/01/2004 c) het bedrag van de administratieve boete waarvan het minimum niet onder 500 EUR en het maximum niet boven 5.000 EUR mag liggen, alsook de procedure betreffende de vaststelling van de inbreuken.
07/09/2017 In het kader van de controles die worden verricht met het oog op de toepassing van deze paragraaf, hebben de door een adviserend-arts verzamelde medische gegevens, bewijskracht tot bewijs van het tegendeel en mogen ze worden gebruikt door de artsen-inspecteurs en de verpleegkundigen-controleurs, bedoeld in artikel 169 met het oog op de vaststelling van de overtredingen.
10/01/2004 Wanneer binnen de termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum waarop hem een administratieve boete is opgelegd, de overtreder opnieuw een gelijkaardige inbreuk begaat als die welke tot de toepassing van een administratieve boete heeft geleid, wordt het bedrag van de voorheen opgelegde boete telkens verdrievoudigd.
10/01/2004 De administratieve geldboeten worden opgelegd door de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle of de door hem aangewezen ambtenaar. De beslissing wordt gemotiveerd en meegedeeld per aangetekende brief, die wordt geacht te zijn ontvangen de eerste werkdagen nadat hij ter post is afgegeven.
10/01/2004 De kennisgeving vermeldt dat tegen de beslissing beroep kan worden ingesteld bij de arbeidsrechtbank overeenkomstig artikel 167; zij vermeldt tevens de vorm waarin en de termijn en waarbinnen dat beroep moet worden ingesteld.
10/01/2004 De persoon die overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek burgerrechtelijk aansprakelijk is, moet de aan zijn aangestelde opgelegde boete betalen.
10/01/2004 De opbrengst van die boetes wordt aan de tak geneeskundige verzorging van het Instituut gestort.
10/01/2004 De definitieve beslissingen die uitgesproken worden ter uitvoering van deze paragraaf zijn van rechtswege uitvoerbaar. Wanneer de schuldenaar in gebreke blijft, kan de Administratie van de BTW, registratie en domeinen worden belast met de inning van de administratieve boete, overeenkomstig de bepalingen van artikel 94 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

HOOFDSTUK IIIbis.- MAXIMUMFACTUUR

Afdeling I.- Algemene bepalingen

Art. 37quinquies.

FR   NL   [Affichage pour impression]