Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 60.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 77.

§ 2. De Koning kan, na advies van de Nationale Commissie [artsen-ziekenfondsen], uitgebracht binnen een termijn die Hij vaststelt, bepalen dat de in artikel 60 bedoelde forfaitaire honoraria die Hij aanwijst, noch aan de verzekering voor geneeskundige verzorging, noch aan de rechthebbende mogen worden aangerekend, indien de voorschriften die aanleiding geven tot die honoraria, uitgaan van [artsen] wier voorschrijfgedrag de normen overschrijdt die door de Koning zijn vastgesteld op grond van de criteria en parameters die Hij bepaalt. In dit geval zijn de hiervoren bedoelde forfaitaire honoraria ten laste van de voorschrijvende [artsen], volgens de door de Koning te bepalen regelen.
(En vigueur le: 07/09/2017 - )


Art. 191.

18° de opbrengst van de in artikel 60 bedoelde bedragen [...] ;
(En vigueur le: 01/01/2008 - )


Koninklijk besluit van 5 maart 1992 houdende de criteria en de modaliteiten volgens welke bij de laboratoria voor klinische biologie de bedragen worden teruggevorderd bedoeld in artikel 60 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994