Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 127.

b) tot iedere zorgverlener die de in artikel 34, eerste lid, 1°, b), bedoelde verstrekkingen mag verlenen en is ingeschreven op de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut opgemaakte lijst, of die de in artikel 34, eerste lid, 1°, c), en 7°bis, bedoelde verstrekkingen mag verlenen en is ingeschreven op de in artikel 215, § 2, bedoelde lijst;
(En vigueur le: 10/01/2000 - )

est cité par: