Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 127.

§ 8. [Opgeheven door: Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 14]
(En vigueur le: 08/04/2013 - )

est cité par:

Art. 22.

spreekt de in artikel 127, § 8, bedoelde straffen uit volgens de door de Koning vastgestelde procedure;
(En vigueur le: 06/09/1994 - )


Koninklijk besluit van 22 maart 1991 houdende de procedure betreffende de vaststelling van de overtredingen en het uitspreken van de administratieve boeten, bedoeld in artikel 127, § 8, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994