Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 159.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 9quater

a) om de in artikel 159 bedoelde opdrachten te kunnen uitoefenen, heeft de Dienst toegant tot de gegevens die de identificatie toelaten van de in artikel 159 bedoelde prestaties, de begunstigden ervan en hun aansluiting bij een verzekeringsinstelling, de toekenningsvoorwaarden, het bedrag van die prestaties, de data waarop ze betaald zijn door de verzekeringsinstellingen en, in de sector van de geneeskundige verzorging, de datum van de prestatie en de zorgverlener die de prestatie verleende;
(En vigueur le: 07/09/2017 - )


Art. 162.

Om de in artikel 159 bedoelde opdracht te vervullen beschikt de Dienst voor administratieve controle over sociaal inspecteurs, sociaal controleurs bekleed met verschillende graden en administratief personeel. [De sociaal inspecteurs en de sociaal controleurs hebben als opdracht de onrechtmatige samenloop van het genot van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, moederschaps-, vaderschaps- en adoptieverlof met het uitoefenen van een beroepsactiviteit of sluikarbeid op te sporen en vast te stellen. Zij controleren eveneens op administratief vlak al de bescheiden die in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging, de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering worden uitgereikt.][De sociale inspecteurs en de sociale controleurs zijn belast met het toezicht op :
(En vigueur le: 12/06/2010 - )