Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35ter.

[Programmawet 26/12/2015 - B.S. 30/12/2015 éd.2 p.80625 art.88 Invoeging] <:W>De nadere regels die gevolgd dienen te worden om aan te geven dat ...
      d'application ŕ partir du 09/01/2016