d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 109bis.


Afdeling VI.- Opgeheven door: Wet(prog) 27-12-12 - B.S. 31-12 - ed. 2 - art. 57
Art. 110.
P 06/09/1994
  -31/12/2012
Bij overlijden van, hetzij een in artikel 86, § 1, bedoelde uitkeringsgerechtigde die al dan niet in staat van erkende ongeschiktheid is, hetzij een gerechtigde als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 7° en , betaalt de verzekeringsinstelling aan de in artikel 86, § 2, bedoelde rechthebbende een zogenoemde "uitkering voor begrafeniskosten" waarvan de Koning de toekenningsvoorwaarden en het bedrag bepaalt.


TITEL V.- MOEDERSCHAPSVERZEKERING

HOOFDSTUK I.- INSTELLINGEN

Art. 111.

FR   NL   [Affichage pour impression]