d'application à partir du 01/08/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier

Artikel 1.


HOOFDSTUK I.- ALGEMENE BEPALINGEN
P Art. 2.
P 01/08/2014 In dit besluit wordt verstaan onder :
P 01/08/2014 « globaal medisch dossier » : het medisch dossier zoals omschreven in artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
P 01/08/2014 « openingsjaar » : het kalenderjaar in de loop waarvan een welbepaald huisarts voor het eerst het globaal medisch dossier zoals bedoeld onder 1° voor een welbepaald rechthebbende beheert;
P 01/08/2014 « verlengingsjaar » : een kalenderjaar in de loop waarvan een welbepaald huisarts na het openingsjaar zoals bedoeld onder 2° het globaal medisch dossier voor een welbepaalde rechthebbende beheert;
P 01/08/2014 « verzekeringsinstellingen » : de instellingen bedoeld in artikel 2, i), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
P 01/08/2014 « eHealth-platform » : de openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht door de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform;
P 01/08/2014
  -31/12/2015
« geregistreerde groepering » : een groepering van algemeen geneeskundigen :
P 01/08/2014 a) die minstens twee huisartsen bevat;
P 01/08/2014 b) die in een schriftelijk samenwerkingsakkoord bevestigen dat ze samenwerken, hetzij op dezelfde installatieplaats, hetzij op verschillende installatieplaatsen die zich bevinden in dezelfde huisartsenzone of in twee aan elkaar grenzende huisartsenzones;
P 01/08/2014 c) waarvan het schriftelijk samenwerkingsakkoord minstens de modaliteiten voor intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen regelen (dit overleg vindt op regelmatige en gestructureerde basis plaats om een interne evaluatie van de medische kwaliteit mogelijk te maken); de modaliteiten voor het raadplegen van de medische dossiers, in het bijzonder de globaal medische dossiers, rekening houdend met de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; de regels volgens dewelke beslissingen worden genomen; de regels volgens dewelke het samenwerkingsakkoord kan worden beëindigd regelen;
P 01/08/2014 d) die de namen en de installatieplaatsen van de samenwerkende huisartsen meedelen aan hun patiënten, samen met de modaliteiten voor hun toestemming voor het raadplegen van hun medisch dossier, in overeenstemming met de wetgeving op de rechten van de patiënt;
P 01/08/2014 e) waarvan de huisartsen van de groepering moeten gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier;
P 01/08/2014 f) en die als dusdanig door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
P 01/08/2014 « Nationaal intermutualistisch college » : de instantie zoals bedoeld in de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
P 01/08/2014 « MyCareNet » : het elektronisch netwerk bedoeld in artikel 159bis, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.


Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]