d'application à partir du 10/01/2004
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 133.


Art. 134.

§ 1. De toekenning van de in titel IV bedoelde prestaties wordt geweigerd ingeval de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een door de gerechtigde opzettelijk gepleegde fout.

§ 2. De toekenning van de uitkeringen die onder titel IV zijn bepaald, wordt stopgezet zolang de gerechtigde niet voldoet aan de controleverplichtingen welke hem door iedere krachtens de gecoördineerde wet bevoegde persoon worden opgelegd.


HOOFDSTUK IV.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN VAN DE UITKERINGSVERZEKERING

Art. 135.

FR   NL   [Affichage standard]