d'application à partir du 16/02/1999
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 198.


Art. 199.
06/09/1994 § 1. Elke verzekeringsinstelling richt een bijzonder reservefonds op dat door de verzekeringsinstelling wordt beheerd.
06/09/1994 De Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen is belast met het toezicht op de samenstelling en het beheer van deze bijzondere reservefondsen.
06/09/1994
  -31/12/2006
§ 2. Het bijzonder reservefonds is bestemd om het in artikel 198, § 3, bedoelde deel van het mali van de verzekeringsinstelling te dekken.
P 06/09/1994
  -09/01/2000
Het bijzonder reservefonds wordt gespijsd door het in artikel 198, § 2, bedoelde deel van het boni en/of door een bijdrage van de gerechtigden en/of een storting vanuit de eigen middelen van de verzekeringsinstelling.
P 06/09/1994
  -09/01/2000
In dat fonds worden de ontvangsten uit de boni, bedoeld in artikel 198, § 2 enerzijds en de andere middelen bedoeld in het vorig lid anderzijds, op afzonderlijke rekeningen geboekt.
06/09/1994 Voor de jaren 1995 en 1996 is elke verzekeringsinstelling verplicht om een bijdrage te innen ten belope van 90 frank per gerechtigde en per jaar en de opbrengst ervan te storten in bedoeld fonds.
06/09/1994 De in vorig lid bedoelde bijdrage kan worden ingehouden op de aan de gerechtigde verschuldigde terugbetalingen voor verstrekkingen.
06/09/1994 De Dienst voor administratieve controle van het Instituut is belast met het toezicht op de inning van deze bijdrage.
06/09/1994 § 3. Vanaf 1 januari 1997 moet deze bijzondere reserve ten minste 180 F per gerechtigde bedragen. De Koning bepaalt, na advies van de Controledienst, de wijze waarop deze reserve wordt belegd.
06/09/1994 Vanaf 1997 wordt het reservefonds, na eventuele afname bij mali, aangevuld tot voormeld minimumbedrag. Het aanvullingsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Controledienst.
16/02/1999 Artikel 199, § 2, vijfde lid, is, in voorkomend geval, van toepassing op de door de verzekeringsinstellingen aan de bij hen aangesloten gerechtigden opgelegde bijdrage ter aanvulling van voormelde reserve.
06/09/1994
  -31/12/2003
Met ingang van 1 januari 1997 worden de jaarlijkse renteopbrengsten die voortvloeien uit de beleggingen van de financiële middelen welke afkomstig zijn van de in § 2 bedoelde bijdragen, die zijn opgelegd aan de gerechtigden en/of stortingen uit de eigen middelen, bij de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen gevoegd.
02/01/1996 § 4. De Raad van de Controledienst kan na advies van zijn Technisch comité de verzekeringsinstellingen normen opleggen met betrekking tot de aanpassing van het minimumbedrag, bedoeld in § 3, en de wijze waarop de verzekeringsinstellingen het gedeelte van de middelen van het bijzonder reservefonds die een te bepalen grensbedrag overschrijdt, mogen aanwenden binnen de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Art. 200.

FR   NL   [Affichage pour impression]