d'application ą partir du 07/03/2014
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25quinquies.


Onderafdeling III. - Tegemoetkoming in het raam van in het buitenland verleende verzorging
Art. 25sexies.
07/03/2014 § 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds kan een financiėle tegemoetkoming toekennen voor de in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen, voor zover de aanvraag aan elk van de volgende voorwaarden voldoet:
07/03/2014 het geval behartigenswaardig is. Het geval is behartigenswaardig voor zover het cumulatief voldoet aan elk van de volgende voorwaarden:
07/03/2014 a) de in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen zijn duur;
07/03/2014 b) de in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen hebben een wetenschappelijke waarde en een doeltreffendheid die door de gezaghebbende internationale medische instanties in ruime mate worden erkend;
07/03/2014 c) de in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen zijn het experimenteel stadium voorbij;
07/03/2014 d) de in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen beogen de behandeling van een aandoening die de vitale functies van de rechthebbende bedreigt;
07/03/2014 e) er bestaat geen aanvaardbaar therapeutisch alternatief inzake diagnose of therapie dat in Belgiė zou kunnen worden afgeleverd binnen een termijn die op medisch vlak aanvaardbaar is, rekening houdende met de gezondheidstoestand van de rechthebbende op het ogenblik van zijn aanvraag;
07/03/2014
  -06/09/2017
f) de in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen zijn, voordat de verzorging wordt verstrekt, voorgeschreven door een geneesheer-specialist, die gespecialiseerd is in de behandeling van de desbetreffende aandoening en wettelijk gemachtigd is om de geneeskunde uit te oefenen in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte. Het College van Geneesheren-directeurs kan desgevallend een bijkomend advies vragen van een geneesheer-specialist, die gespecialiseerd is in de behandeling van de desbetreffende aandoening en gemachtigd is om de geneeskunde in Belgiė uit te oefenen.
07/03/2014
  -06/09/2017
het College van Geneesheren-directeurs heeft een toestemming gegeven voordat de geneeskundige verstrekkingen in het buitenland worden verleend.
07/03/2014 § 2. Het Bijzonder Solidariteitsfonds kan een financiėle tegemoetkoming toekennen in de reis- en verblijfkosten van de rechthebbende, met betrekking tot de in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen, voor zover de aanvraag aan elk van de volgende voorwaarden voldoet:
07/03/2014 het geval is behartenswaardig in de zin van § 1, 1° ;
07/03/2014 de plaats van de behandeling bevindt zich op meer dan 350 km, berekend in vogelvlucht en vanaf het centrum van Brussel, ongeacht de verblijfplaats van de rechthebbende. Echter, indien in een met redenen omkleed, aan de verplaatsing voorafgaand medisch verslag wordt gesteld dat medisch vervoer absoluut vereist is wegens de bijzonder ernstige gezondheidstoestand van de rechthebbende, kan het College een tegemoetkoming toekennen die berekend wordt overeenkomstig de door de Koning vastgelegde nadere regels, zelfs voor verplaatsingen van minder dan de afstand van 350 km;
07/03/2014 voor de in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen werd, in voorkomend geval, een voorafgaande toestemming verleend overeenkomstig de vigerende Belgische, internationale of supranationale wetgeving;
07/03/2014
  -06/09/2017
het College van Geneesheren-directeurs heeft een voorafgaande toestemming gegeven voor een financiėle tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten van de rechthebbende verbonden aan de in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen.
07/03/2014 § 3. Het Bijzonder Solidariteitsfonds kan een financiėle tegemoetkoming toekennen in de reis- en verblijfkosten van de persoon die de rechthebbende vergezelt naar het buitenland voor geneeskundige verstrekkingen die beantwoorden aan de in § 1, 1°, opgesomde voorwaarden onder de volgende voorwaarden.
07/03/2014 ofwel is de rechthebbende jonger dan 19 jaar; ofwel is de rechthebbende 19 jaar of meer, en is de begeleiding om medische redenen noodzakelijk en wordt het noodzakelijk karakter bewezen aan de hand van een behoorlijk met redenen omkleed medisch verslag;
07/03/2014
  -06/09/2017
het College van Geneesheren-directeurs heeft, voordat de verzorging wordt verstrekt, een toestemming gegeven voor een financiėle tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten van de rechthebbende verbonden aan de in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen;
07/03/2014
  -06/09/2017
het College van Geneesheren-directeurs heeft, voordat de verzorging wordt verstrekt, een toestemming gegeven voor een financiėle tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten van de persoon die de rechthebbende vergezelt voor de in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen.


Onderafdeling IV. - Procedures

Art. 25septies.

FR   NL   [Affichage pour impression]