Publié le 19/08/2016
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 36duodecies.


Art. 36terdecies
10/01/2010 De Koning legt, op gezamenlijk voorstel van de ministers die respectievelijk bevoegd zijn voor Sociale Zaken en voor Volksgezondheid, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden vast, waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiering toekent aan de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging krachtens de normen die zijn vastgelegd op basis van artikel 170, § 1, eerste lid, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.
P01/09/2020
01/09/2020 VLAAMSE OVERHEID: Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
01/09/2020 OPGEHEVEN DOOR: VLAAMSE OVERHEID: DECREET VAN 15-7-2016 - B.S. 19-8 - ART. 33 (I.W. 1-9-2020) HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN BETREFFENDE HET BELEDIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Art. 36quaterdecies

FR   NL   [Affichage pour impression]