Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 155.

de in artikel 154 bedoelde [adviserend-artsen] die zich niet schikken naar de verzekeringsregelen, naar de richtlijnen van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, naar de richtlijnen van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen of naar de voorwaarden en de regelen vastgesteld met toepassing van 127, § 3, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, de volgende tuchtstraffen opleggen: de waarschuwing, de afkeuring, de berisping, de schorsing van het recht tot uitoefening van hun ambt over een termijn van niet langer dan twee jaar en het definitief verbod tot uitoefening van dat ambt.
(En vigueur le: 07/09/2017 - )

est cité par:

Art. 145.

§ 4. De zorgverlener of de [adviserend-arts] in de tuchtzaken bedoeld in artikel 155, § 1, 2°, mag zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een persoon van zijn keuze. De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle wordt vertegenwoordigd door een advocaat of een ambtenaar die door de Leidend ambtenaar van die dienst is aangewezen.
(En vigueur le: 07/09/2017 - )


§ 8. De magistraat-voorzitter van de Kamer van eerste aanleg of van de Kamer van beroep behandelt alléénzetelend de beroepen die zijn aangetekend tegen de tuchtmaatregelen die in artikel 155, § 1, 2°, zijn vermeld en tegen de beslissingen ingeval van een inbreuk tegen artikel 73bis, 8°.
(En vigueur le: 15/05/2007 - )