Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 174.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est citÚ par:

Art. 169.

De inbreuken worden bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek, met uitzondering van de inbreuken lastens de in artikel 2, n), gedefinieerde zorgverleners en gelijkgestelde personen, bedoeld in en vervolgd overeenkomstig de artikelen 73, 73bis, 138 tot 140, 142 tot 146bis, 150, 156, 157, 164 en 174.
(En vigueur le: 18/03/2012 - )


Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 160quinquies.

Van de andere beslissingen tot weigering van een tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging, ingevolge een schriftelijke aanvraag ondertekend door de rechthebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger, moet geen kennis worden gegeven zoals bedoeld bij artikel 7 van de voormelde wet van 11 april 1995. Ze worden evenwel aan de betrokkene meegedeeld bij gewone brief die de mogelijkheid vermeldt dat de betrokkene een herziening kan vragen binnen de termijn van twee jaar, overeenkomstig artikel 174 van de geco÷rdineerde wet, evenals de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn beroep in te stellen bij het bevoegde rechtscollege in geval van onenigheid met zijn ziekenfonds. Daarnaast worden in de beslissing eveneens de vermeldingen van artikel 14, 5░ en 6░, van de voormelde wet van 11 april 1995 opgenomen.
(En vigueur le: 01/01/1997 - )


Art. 245octies.

Wanneer een beslissing van bestuurlijke aard een weigering van prestaties inhoudt, of afwijkt van wat door de gerechtigde gevraagd werd of een vermindering van uitkeringen inhoudt, die voordien niet van toepassing was, bevat zij, naast de vermeldingen bedoeld in artikel 14, 5░ en 6░, van de voormelde wet van 11 april 1995, de mogelijkheid voor de gerechtigde om aan zijn ziekenfonds een herziening of regularisatie te vragen binnen de termijn van twee jaar, overeenkomstig artikel 174 van de geco÷rdineerde wet, evenals de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn beroep in te stellen bij het bevoegde rechtscollege in geval van onenigheid met zijn ziekenfonds.
(En vigueur le: 01/01/1997 - )


Art. 295bis.

Elke beslissing inzake geneeskundige verzorging en/of uitkeringen die de toepassing meebrengt van de cumulatieregel omschreven in artikel 136, ž 2, van de geco÷rdineerde wet wordt aan de gerechtigde of zijn vertegenwoordiger meegedeeld bij gewone brief. Deze bevat, naast de vermeldingen van artikel 14, 5░ en 6░ van de voornoemde wet van 11 april 1995, de mogelijkheid voor de rechthebbende om een herziening te vragen aan zijn ziekenfonds binnen de termijn van twee jaar, overeenkomstig artikel 174 van de geco÷rdineerde wet, alsook de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn beroep in te stellen bij het bevoegde rechtscollege ingeval van onenigheid met zijn ziekenfonds.
(En vigueur le: 01/01/1997 - )


Art. 295ter.

De kennisgeving mag gebeuren per gewone brief wanneer het onverschuldigde bedrag gelijk is aan of lager is dan 150 EUR, met uitzondering van de gevallen waarin het nodig is de verjaring bedoeld in artikel 174 van de geco÷rdineerde wet te stuiten.
(En vigueur le: 01/01/2002 - )


Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Art. 96

De vordering tot uitbetaling of tot terugbetaling van de uitkering wegens pleegouderverlof verjaart na twee jaar overeenkomstig de bepalingen van artikel 174 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
(En vigueur le: 27/01/2019 - )