Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 199.

Van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2003 wordt het bijzonder reservefonds gestijfd door het in artikel 198, § 2, bedoeld deel van het boni of door 80 pct. van de financiėle intresten, bedoeld in artikel 191, eerste lid, 10°bis, op het fonds van de boni's of door een bijdrage van de gerechtigden of door een storting uit de eigen middelen van de verzekeringsinstelling.
(En vigueur le: 01/01/2004 - )

est cité par:

Art. 191.

10°ter. Vanaf 1 januari 1997 tot en met 31 december 2003, 100 pct. van de financiėle interesten op het afzonderlijk deel, bijdragefonds genoemd, van het in artikel 199, § 1, bedoelde reservefonds dat wordt gestijfd door een bijdrage van de gerechtigden en/of door een storting uit de eigen middelen van de verzekeringsinstellingen, bedoeld in artikel 199, § 2, tweede en derde lid.
(En vigueur le: 01/01/2004 - )


Vanaf 1 januari 2004, 100 pct. van het saldo van de financiėle opbrengsten de financiėle kosten van het afzonderlijke deel, bijdragefonds genoemd, van het in artikel 199, § 1, bedoelde reservefonds dat wordt gestijfd door een bijdrage van de gerechtigden en/of door een storting uit de eigen middelen van de verzekeringsinstellingen, bedoeld in artikel 199, § 2, tweede en derde lid;
(En vigueur le: 01/01/2004 - )