Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 89.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen bepaalt de voorwaarden waaronder aan ...
      d'application ŕ partir du 06/09/1994