Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 199.

[Wet 25/01/1999 - B.S. 06/02/1999 Invoeging] Artikel 199, § 2, vijfde lid, is, in voorkomend geval, van toepassing op de door ...
      d'application ā partir du 16/02/1999