Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25quinquies

[Wet 14/07/1994 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23688 art.2 Invoeging] § 1. Het College van geneesheren-directeurs kent, onder de in dit artikel ...
      d'application à partir du 01/01/2004

[Wet 27/12/2005 - B.S. 30/12/2005 éd.2 p.57322 Wijziging] § 4. In afwijking van <:C 1>artikel 25, vierde lid<:c>, kan als bijkomende kost ...
      d'application à partir du 01/01/2006

[Wet 15/12/2013 - B.S. 20/12/2013 éd.5 p.101491 art.202 Inwerkingstelling] § 4. In afwijking van <:C 1>artikel 25, vierde lid<:c>, kan als bijkomende kost ...
      d'application à partir du 01/07/2014
      Note: De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum.
De Koning bepaalt de overgangsbepalingen die van toepassing zijn op de voor de datum van de inwerkingtreding ingediende aanvragen.