Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 109bis

[Wet 25/04/2014 - B.S. 06/06/2014 p.43548 Invoeging] <:M>De in het vorige lid bedoelde bepaling is niet van toepassing als de ...
      d'application Ó partir du 16/06/2014