Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 128.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. Om het recht op de in titel IV bedoelde prestaties te verkrijgen moeten de in ...
      d'application ā partir du 06/09/1994