d'application Ó partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 122.


Art. 123.

De in artikel 122 bedoelde gerechtigden kunnen voor henzelf en de personen te hunnen laste de in titel III bedoelde prestaties een jaar lang blijven genieten, dit is tussen 1 juli en 30 juni van het daaropvolgend jaar, als zij voor het kalenderjaar dat aan het begin van die periode voorafgaat, refertejaar geheten:

- hetzij aan hun verzekeringsinstelling onder de voorwaarden bepaald door de Koning bijdragebescheiden hebben overhandigd waarvan de waarde een minimumbedrag, bepaald door de Koning, bereikt of, die in de voorwaarden door Hem bepaald, eventueel vervolledigd worden met persoonlijke bijdragen;

- hetzij aan hun verzekeringsinstelling persoonlijke bijdragen, verschuldigd in toepassing van deze geco÷rdineerde wet, hebben betaald.

De gerechtigden en de personen te hunnen laste die, in toepassing van deze geco÷rdineerde wet, vrijgesteld zijn van de betaling van bijdragen, blijven van de in titel III bedoelde prestaties genieten gedurende de in het eerste lid bedoelde periode.

De perioden van het refertejaar gedurende welke de gerechtigde hetzij werknemer in de zin van artikel 32, eerste lid, 2░, 3░ en 4░, hetzij persoon ten laste was, in de zin van artikel 32, eerste lid, 13░ tot 15░, hetzij zich bevond in andere voorwaarden door de Koning bepaald, worden beschouwd als zijnde gedekt door bijdragen die, prorata temporis, het minimumbedrag bereiken bedoeld in het eerste lid.


Art. 124.

FR   NL   [Affichage standard]