Publié le 17/01/2019
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 128.


Art. 129.
06/09/1994 Onverminderd de bepalingen van artikel 131, bepaalt de Koning onder welke voorwaarden:
27/01/2019 de gerechtigden die de wachttijd hebben volbracht overeenkomstig artikel 128, het recht op de in titel IV bepaalde prestaties behouden tot het einde van het kwartaal waarin zij hun wachttijd hebben beëindigd;
27/01/2019 de gerechtigden die overeenkomstig de bepalingen van artikel 128, § 2, vrijgesteld zijn van het volbrengen van de wachttijd of een verminderde wachttijd hebben volbracht, recht hebben op diezelfde prestaties tot het einde van het derde kwartaal dat volgt op dat tijdens hetwelk zij de hoedanigheid van gerechtigde hebben bekomen.

Art. 130.

FR   NL   [Affichage pour impression]