d'application à partir du 15/02/2003
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 138.


HOOFDSTUK II.- GENEESKUNDIGE CONTROLE

Afdeling I. - De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Art. 139.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
In het Instituut wordt een Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle ingesteld.
15/02/2003 Hij wordt ermee belast:
15/02/2003 Informatie te verstrekken aan de zorgverleners teneinde inbreuken op deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten te voorkomen; de informatie betreft in het bijzonder de aanbevelingen en de indicatoren bedoeld in artikel 73;
15/02/2003 De verstrekkingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging te evalueren in het licht van de bepalingen van artikel 73 op basis van:
15/02/2003 a) de indicatoren van manifeste afwijking in vergelijking met de aanbevelingen van goede medische praktijkvoering, als bedoeld in artikel 73, § 2;
15/02/2003 b) de indicatoren, bepaald door het Comité voor evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, bedoeld in artikel 73, § 2, tweede lid;
15/02/2003 c) de kwantiteit van de voorgeschreven of verleende verstrekking beoordeeld conform artikel 73, § 4;
15/02/2003
  -08/04/2012
de verstrekkingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging te controleren op het vlak van realiteit en conformiteit met de voorschriften van deze gecoördineerde wet en haar uitvoeringsbesluiten;
15/02/2003 de geneeskundige controle van de prestaties van de uitkerings- en moederschapsverzekering te verzekeren;
P 15/02/2003
  -14/05/2007
uitvoering te geven aan de beslissingen van zijn Comité en de Kamers van beroep, bedoeld in artikel 155, § 6.


Art. 140.

FR   NL   [Affichage pour impression]