d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 145.


Art. 146.
06/09/1994
  -09/01/2000
Om de in artikel 141 § 1, eerste lid, 1°, bedoelde opdracht te vervullen, beschikt de Dienst voor geneeskundige controle over geneesheren-inspecteurs, apothekers-inspecteurs en verpleegkundigen-controleurs bekleed met verschillende graden, alsook over controleurs, adjunct-controleurs en administratief personeel. De controleurs en adjunct-controleurs hebben als opdracht de onrechtmatige samenloop van het genot van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid met het uitoefenen van een beroepsactiviteit of sluikarbeid op te sporen en vast te stellen.
06/09/1994
  -07/01/2009
Zij controleren eveneens op administratief vlak al de in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkeringsverzekering uitgereikte bescheiden.
06/09/1994
  -09/09/2000
Het aantal geneesheren-inspecteurs wordt bepaald op één geneesheer per volle reeks van 80.000 rechthebbenden.
06/09/1994
  -09/01/2000
De Dienst voor geneeskundige controle gaat over tot iedere onderzoeking of bevinding, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van zijn Comité of op behoorlijk gemotiveerd verzoek van de Minister, de Dienst voor geneeskundige verzorging, de Dienst voor uitkeringen, de Dienst voor administratieve controle, de verzekeringsinstellingen of een in het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle vertegenwoordigde beroepsorganisatie. In het raam van de controle op de verzekering voor geneeskundige verzorging, maakt de Dienst voor geneeskundige controle de opmerkingen die hij nuttig acht ten aanzien van de personen en inrichtingen die gemachtigd zijn om geneeskundige verstrekkingen te verlenen.

Afdeling II.- Geneesheren-inspecteurs, apothekers-inspecteurs, verpleegkundigen-controleurs, controleurs en adjunct-controleurs

Art. 147.

FR   NL   [Affichage pour impression]