d'application à partir du 08/01/2009
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 161.


Art. 162.
P 08/01/2009
  -11/06/2010
Om de in artikel 159 bedoelde opdracht te vervullen beschikt de Dienst voor administratieve controle over sociaal inspecteurs, sociaal controleurs bekleed met verschillende graden en administratief personeel. De sociale inspecteurs en de sociale controleurs zijn eveneens belast met het toezicht op de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten.
15/02/2003 Hij doet iedere onderzoeking of bevinding, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de Minister, de Dienst voor geneeskundige verzorging, de Dienst voor uitkeringen, de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle of een verzekeringsinstelling.
06/09/1994 De Dienst voor administratieve controle geeft, binnen dertig dagen, aan de verzekeringsinstellingen kennis van zijn bevindingen gedaan bij het vervullen van zijn opdracht.

Art. 162bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]