d'application ŕ partir du 10/01/2004
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 195.


Afdeling IV.- Financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen, verdeling van de inkomsten van de verzekering geneeskundige verzorging en andere financiële bepalingen, eigen aan deze verzekering
Art. 196.
06/09/1994
  -31/12/2006
§ 1. De globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 40, § 1, wordt opgesplitst per verzekeringsinstelling.
06/09/1994
  -31/12/2006
Het aandeel van elke verzekeringsinstelling hierna begrotingsaandeel genoemd, ontstaat uit de weging van twee verdeelsleutels :
06/09/1994
  -31/12/2006
1. een eerste verdeelsleutel, gevormd door het aandeel van de werkelijke uitgaven van elke verzekeringsinstelling in de totale jaaruitgaven van het betrokken boekjaar van alle verzekeringsinstellingen samen, met als evolutief gewicht, overeenkomstig volgende fasen:
06/09/1994
  -31/12/2006
- voor de jaren 1995 en 1996 : 90 pct.
06/09/1994
  -31/12/2006
- voor de jaren 1997 en 1998 : 80 pct.
06/09/1994
  -31/12/2006
- voor de jaren vanaf 1999 : 70 pct.
06/09/1994
  -31/12/2006
2. een tweede verdeelsleutel, van normatieve aard, met als evolutief gewicht overeenkomstig volgende fasen:
06/09/1994
  -31/12/2006
- voor de jaren 1995 en 1996 : 10 pct.
06/09/1994
  -31/12/2006
- voor de jaren 1997 en 1998 : 20 pct.
06/09/1994
  -31/12/2006
- voor de jaren vanaf 1999 : 30 pct.
06/09/1994
  -31/12/2006
§ 2. De normatieve verdeelsleutel wordt vastgelegd door de Koning op voorstel van de Algemene raad na advies van het Verzekeringscomité, uiterlijk in de maand die voorafgaat aan het betrokken boekjaar, op basis van parameters, uitgewerkt met behulp van experten die door deze Raad zijn aangewezen. De Algemene raad dient dat voorstel op uiterlijk 15 november in bij de Minister. Bij gebreke aan voorstel binnen de voorziene termijn beslist de Koning.
10/01/2004
  -31/12/2006
Voor de boekjaren 2002, 2003, 2004 en 2005 zijn de termijnen bedoeld in het eerste lid niet van toepassing.
16/02/1999
  -31/12/2006
In afwijking van de termijnen bepaald in het eerste lid, kan de Koning, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, op voorstel van de Algemene raad, voorzien in de aanpassing van de normatieve verdeelsleutel van het betreffende jaar voor zover die aanpassing beperkt is tot de gevolgen die voortvloeien uit de correctie van de gebruikte gegevens of het gebruik van nieuwe gegevens, zonder nochtans de weerhouden parameters te wijzigen. Die aanpassing van de normatieve sleutel moet worden doorgevoerd vooraleer de afsluiting van de rekeningen van het laatste jaar van elke fase is goedgekeurd.
01/10/2002
  -31/12/2006
§ 3. Voor de jaren 1995 en 1996 zijn deze parameters gebaseerd op volgende karakteristieken in zover dat ze beschikbaar en relevant zijn:
01/10/2002
  -31/12/2006
de situatie van de rechthebbenden in sociaal en beroepsvlak, met een onderscheid tussen de primaire uitkeringsgerechtigden, de groep van de weduwnaars, weduwen en wezen, de invaliden en de minder-validen, de gepensioneerden, de niet beschermde personen, de gerechtigden op het leefloon, de leden van de kloostergemeenschappen, met, in voorkomend geval, een onderscheid naargelang het recht op verhoogde tegemoetkoming of niet, de leeftijd, de kunne, het sterftecijfer, de urbanisatiegraad, de werkloosheidgraad, de samenstelling van het gezin, het inkomen.
06/09/1994
  -31/12/2006
§ 4. In de loop van het jaar dat voorafgaat aan de toename van het gewicht van de normatieve verdeelsleutel, dient de Algemene raad na advies van het Verzekeringscomité een evaluatie te maken van het belang en de invloed van de gebruikte parameters en van de invloed van de normatieve verdeelsleutel in het geheel van de verdeling van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling tussen de verzekeringsinstellingen.
06/09/1994
  -31/12/2006
Op voorstel van de Algemene raad na advies van het Verzekeringscomité en op advies van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, kan de Koning:
06/09/1994
  -31/12/2006
de gebruikte parameters verfijnen en/of nieuwe parameters opnemen in de berekening van de verdeelsleutel;
06/09/1994
  -31/12/2006
bij een in Ministerraad overlegd besluit het in § 1, opgenomen tijdschema, in elke fase waarin het gewicht van de normatieve verdeelsleutel toeneemt, eenmalig met één jaar verlengen.
06/09/1994
  -31/12/2006
Indien de Algemene raad geen voorstel formuleert voor 15 november, blijft de normatieve verdeelsleutel die steunt op de in § 3, bedoelde parameters van toepassing.
06/09/1994
  -31/12/2006
§ 5. Op zijn vroegst twee jaar na het in werking treden van de derde fase, kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de Algemene raad, het gewicht van de normatieve verdeelsleutel verder doen toenemen tot een beloop van maximum 40 pct..
22/02/2002
  -31/12/2006
§ 6. Met betrekking tot de boekjaren van de derde fase kan de Koning, in afwijking van de bepalingen van § 4, op voorstel van de Algemene Raad, na advies van het Verzekeringscomité en op advies van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, de bestaande parameters verfijnen en/of nieuwe parameters opnemen in de berekening van de verdeelsleutel.


Art. 197.

FR   NL   [Affichage pour impression]