d'application Ó partir du 01/09/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994
P Art. 36quinquies.
P 01/09/2002
  -26/08/2015
De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de geneesheren die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten.
P 01/09/2002
  -06/09/2017
Het besluit wordt genomen op voorstel van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen. De minister kan vragen dat de commissie een voorstel formuleert binnen de termijn van een maand. Indien het voorstel niet binnen die termijn wordt geformuleerd of indien de minister er zich niet kan bij aansluiten kan hij zijn eigen voorstel aan de commissie voorleggen, die er haar advies over geeft binnen de termijn van een maand: dat advies wordt geacht te zijn gegeven indien het niet is geformuleerd binnen die termijn.


Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

TITEL I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

FR   NL   [Affichage pour impression]