d'application Ó partir du 23/12/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorgverleners bedoeld in artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften

Art. 4.


Art. 5.
23/12/2002 De in artikel 146, eerste lid, van de geco÷rdineerde wet bedoelde personen zijn bevoegd overtredingen van de bepalingen van de artikelen 1 tot en met 4 bij proces-verbaal vast te stellen.
23/12/2002 Een afschrift van het proces-verbaal moet op straffe van nietigheid bij ter post aangetekende brief aan de betrokken zorgverlener worden betekend binnen veertien dagen volgend op de vaststelling.
23/12/2002 Voor er enige administratieve geldboete wordt opgelegd, wordt de betrokken zorgverlener bij ter post aangetekende brief verzocht binnen vijftien dagen zijn verweer schriftelijk te laten gelden bij de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]