d'application à partir du 26/11/2018
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35sexies.


Art. 35septies.

§ 1. Om de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen toe te laten zijn opdracht met betrekking tot de verstrekkingen, bedoeld in het artikel 34, eerste lid, 4°bis, voor zover het implantaten betreft, te vervullen, notificeert elke onderneming die een implantaat op de Belgische markt brengt of heeft, dit implantaat bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut.

Opgeheven door: Wet gezondheid (1) van 30-10-18 - B.S. 16-11 - art. 12 (voor lid 2)

De onderneming deelt deze notificatie mee aan de betrokken zorgverleners.

De notificatie is niet van toepassing voor de implantaten bedoeld in artikel 2, 3) en 46) van de verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017.

Daarenboven kan de Koning op grond van de prijs of categorie bepalen voor welke implantaten geen notificatie moet gebeuren.

De Koning bepaalt tot welke andere medische hulpmiddelen behorende tot de geneeskundige verstrekkingen van artikel 34, eerste lid, de in het eerste lid bedoelde notificatie kan worden uitgebreid.

De Koning stelt de nadere regels vast waaronder de notificatie en de bekendmaking ervan dient te gebeuren

De kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurig gebruik die niet zijn genotificeerd, en die op basis van dit artikel niet vrijgesteld zijn van de notificatieplicht, kunnen in geen enkel geval ten laste van de rechthebbenden worden gelegd. Deze kosten komen evenmin in aanmerking voor een tussenkomst van de verplichte verzekering, behoudens voor de hulpmiddelen die in aanmerking komen voor een tussenkomst vanwege het bijzonder solidariteitsfonds.

§ 2. Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5

§ 3. Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5

§ 4. Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5

§ 5. Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5

§ 6. Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5

§ 7. Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5


Art. 35octies.

FR   NL   [Affichage standard]