d'application à partir du 01/07/2015
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35sexies.


Art. 35septies.
01/06/2009 § 1. Om de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen toe te laten zijn opdracht met betrekking tot de verstrekkingen, bedoeld in het artikel 34, eerste lid, 4°bis, voor zover het implantaten betreft, te vervullen, notificeert elke onderneming die een implantaat op de Belgische markt brengt of heeft, dit implantaat bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut.
P 01/06/2009
  -25/11/2018
De Koning kan gedurende een maximale termijn van een jaar na de inwerkingtreding van deze bepaling voorzien in een overgangsregeling voor de implantaten die op dat ogenblik reeds op de Belgische markt zijn.
01/07/2015 De onderneming deelt deze notificatie mee aan de betrokken zorgverleners.
P 01/06/2009
  -25/11/2018
De notificatie is niet van toepassing voor de implantaten bedoeld in artikel 1, 2., d) en e), van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de medische hulpmiddelen en voor deze bedoeld in artikel 1, 2., d) en e), van de Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.
01/06/2009 Daarenboven kan de Koning op grond van de prijs of categorie bepalen voor welke implantaten geen notificatie moet gebeuren.
P 01/06/2009
  -25/11/2018
De Koning bepaalt tot welke andere geneeskundige verstrekkingen van artikel 34, eerste lid, 4°bis de in het eerste lid bedoelde notificatie kan worden uitgebreid.
01/06/2009 De Koning stelt de nadere regels vast waaronder de notificatie en de bekendmaking ervan dient te gebeuren
01/07/2014 De kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurig gebruik die niet zijn genotificeerd, en die op basis van dit artikel niet vrijgesteld zijn van de notificatieplicht, kunnen in geen enkel geval ten laste van de rechthebbenden worden gelegd. Deze kosten komen evenmin in aanmerking voor een tussenkomst van de verplichte verzekering, behoudens voor de hulpmiddelen die in aanmerking komen voor een tussenkomst vanwege het bijzonder solidariteitsfonds.
01/07/2014 § 2. Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5
01/07/2014 § 3. Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5
01/07/2014 § 4. Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5
01/07/2014 § 5. Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5
01/07/2014 § 6. Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5
01/07/2014 § 7. Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5

Art. 35octies.

FR   NL   [Affichage pour impression]