Publiť le 31/12/2009
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Art. 196.


Art. 196bis.
01/01/2007 Na de termijn vastgesteld in het volgende lid wordt een definitieve financiŽle verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen vastgesteld.
01/01/2007 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder gepresteerde uitgaven verstaan : alle uitgaven voor de uitgevoerde verstrekkingen of verschuldigde forfaits gedurende een kalenderjaar en die binnen de termijnen, vastgesteld in artikel 174, ß 3, voor vergoeding worden voorgelegd. In het kader van dit lid kan de Koning op voorstel van de Algemene Raad een kortere termijn vaststellen.
01/01/2007 Een gepresteerde begrotingsdoelstelling van de regeling wordt berekend in het kader van de gepresteerde uitgaven en wordt hierna gepresteerde begrotingsdoelstelling genoemd. De gepresteerde begrotingsdoelstelling wordt bepaald door de begrotingsdoelstelling die is vastgesteld in artikel 196, ß 1, te vermenigvuldigen met een aanpassingscoŽfficiŽnt. Voor de jaren die aan 2008 voorafgaan, gaat het om de begrotingsdoelstellingen voor de algemene regeling en de regeling voor de zelfstandigen.
01/01/2007 Die aanpassingscoŽfficiŽnt wordt berekend op basis van het gemiddelde van de laatste 3 bekende boekjaren, van het quotiŽnt tussen de gepresteerde uitgaven en de geboekte uitgaven van een boekjaar, die in aanmerking zijn genomen in de afsluiting van de rekeningen voor de hele sector van de geneeskundige verzorging. Voor een bepaald jaar kan de Algemene Raad het aantal in aanmerking genomen boekjaren verhogen.
01/01/2007 Die gepresteerde begrotingsdoelstelling wordt eventueel verhoogd met het bedrag van de neutralisatie van de uitgaven, bedoeld in artikel 197, ß 3, dat in aanmerking is genomen bij de afsluiting van de rekeningen van het boekjaar aangepast door de aanpassingscoŽfficiŽnt die in het voormelde vierde lid is beschreven.
01/01/2007 Er wordt een begrotingsaandeel berekend, hierna gepresteerd begrotingsaandeel genoemd, dat ontstaat uit de weging van twee verdeelsleutels :
01/01/2007 1. een eerste verdeelsleutel, uitgedrukt in percentage, gevormd door het aandeel van de gepresteerde uitgaven van elke verzekeringsinstelling in de totale gepresteerde uitgaven van het betrokken boekjaar voor alle verzekeringsinstellingen, waarvan het gewicht gelijk is aan het in artikel 196, ß 1 vermelde gewicht, na eventuele toepassing van ß 3 van hetzelfde artikel.
10/01/2010 2. een tweede verdeelsleutel van normatieve aard, uitgedrukt in percentage, gevormd door het aandeel van de normatieve uitgaven van elke verzekeringsinstelling in de gepresteerde begrotingsdoelstelling, waarvan het gewicht gelijk is aan het in artikel 196, ß 1 vermelde gewicht na eventuele toepassing van ß 3 van hetzelfde artikel. De bepalingen van artikel 196, ß 2, zijn eveneens van toepassing op deze tweede normatieve verdeelsleutel.
01/01/2007 De gepresteerde begrotingsdoelstelling wordt, na toepassing van het vijfde lid, uitgesplitst per verzekeringsinstelling volgens het hierboven berekende gepresteerde begrotingsaandeel van elke verzekeringsinstelling en vormt, uitgedrukt in een bedrag, het aandeel van de gepresteerde inkomsten van elke verzekeringsinstelling.
01/01/2007 In het kader van de definitieve financiŽle verantwoordelijkheid, ingeval de gepresteerde begrotingsdoelstelling, na toepassing van het vijfde lid, met meer dan 2 pct. wordt overschreden door de gepresteerde uitgaven, wordt het tekort voor de toepassing van het aandeel dat door elke deficitaire verzekeringsinstelling moet worden gedekt, beperkt tot 2 pct. van haar gepresteerde begrotingsaandeel.
01/01/2007 Er wordt verstaan onder :
01/01/2007 - gepresteerd boni : het gedeelte van het aandeel van gepresteerde inkomsten van een verzekeringsinstelling dat haar gepresteerde uitgaven overschrijdt;
01/01/2007 - gepresteerd mali : het gedeelte van de gepresteerde uitgaven voor geneeskundige verstrekkingen van een verzekeringsinstelling, dat haar aandeel van gepresteerde inkomsten overschrijdt.
01/01/2007 Een verzekeringsinstelling die de berekening van haar definitieve financiŽle verantwoordelijkheid met een gepresteerd boni afsluit, verwerft in rechte, krachtens de definitieve financiŽle verantwoordelijkheid, een deel van het gepresteerde boni.
01/01/2007 Vanaf 2001 bedraagt dat deel van het gepresteerd boni 25 pct.
01/01/2007 Een verzekeringsinstelling die de berekening van de definitieve financiŽle verantwoordelijkheid met een gepresteerd mali afsluit, moet krachtens de definitieve financiŽle verantwoordelijkheid een deel van dat gepresteerde mali dekken.
01/01/2007 Vanaf 2001 bedraagt dat deel van het gepresteerde mali 25 pct.
01/01/2007 De resultaten die met toepassing van het vorige lid tijdens de berekening van de definitieve financiŽle verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen zijn verkregen, worden vergeleken met de resultaten die met toepassing van artikel 198 zijn verkregen bij de afsluiting van de rekeningen van hetzelfde boekjaar; de vastgestelde verschillen worden op het niveau van het reservefonds van de verzekeringsinstellingen opgenomen in de recentste afsluiting van de rekeningen.
01/01/2007 In 2008 worden de in het vorige lid beschreven verschillen in de algemene regeling en de regeling voor de zelfstandigen van de jaren die aan 2008 voorafgaan, opgeteld en op het niveau van het reservefonds van de verzekeringsinstellingen opgenomen in de afsluiting van de unieke rekening 2008.

Art. 197.

FR   NL   [Affichage pour impression]