Publié le 29/12/2014
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 168quater.


Art. 168quinquies.
12/06/2010 § 1. Een administratieve geldboete van minimum 50 EUR en maximaal 500 EUR wordt opgelegd aan de sociaal verzekerde die op basis van een valse verklaring of een vals bescheid ten onrechte prestaties genoten heeft zoals voorzien in titel III.
01/01/2014 Opgeheven door: Wet(prog)(I) 29-3-12 - B.S. 6-4 - ed. 3 - art. 13
08/01/2015 § 2. Wordt uitgesloten van het recht op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, moederschaps-, vaderschaps- en adoptieverlof voor ten minste 3 en ten hoogste 400 daguitkeringen :
12/06/2010 de sociaal verzekerde die, op basis van een valse verklaring of een vals bescheid, ten onrechte uitkeringen genoten heeft;
12/06/2010 de sociaal verzekerde die aan de verzekeringsinstelling niet elke wijziging van het inlichtingsblad in te vullen door de gerechtigde meedeelt voor zover deze wijziging een weerslag heeft op de uitkeringen;
12/06/2010 de sociaal verzekerde die tijdens een uitkeringsgerechtigde periode :
10/05/2014 a) ofwel een activiteit heeft hervat zonder de in artikel 100, § 2, bedoelde toelating of zonder de voorwaarden van de toelating te respecteren;
12/06/2010 b) ofwel de verzekeringsinstelling niet op de hoogte gebracht heeft van de hervatting van een activiteit;
12/06/2010 c) ofwel zijn inkomsten niet heeft aangegeven aan zijn verzekeringsinstelling.
08/01/2015 § 3. De duur van de uitsluiting voorzien bij § 2 wordt vastgesteld in functie van de duur van de inbreuk:
08/01/2015 kan van de uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 3 dagen en ten hoogste 49 dagen, de verzekerde die gedurende ten minste 1 dag en ten hoogste 30 dagen een inbreuk heeft begaan;
08/01/2015 kan van de uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 50 dagen en ten hoogste 120 dagen, de verzekerde die gedurende ten minste 31 dagen en ten hoogste 100 dagen een inbreuk heeft begaan;
08/01/2015 kan van de uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 150 dagen en ten hoogste 400 dagen, de verzekerde die gedurende ten minste 101 dagen een inbreuk heeft begaan.
08/01/2015 Indien er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, kan de leidend ambtenaar of de door hem aangewezen ambtenaar een beslissing tot uitsluiting van de uitkeringen nemen voor een kortere duur dan deze ingevolge de toepassing van de in dit artikel vastgelegde regels.
08/01/2015 § 3/1. Wanneer bij het uitspreken van een administratieve geldboete of uitsluiting is vastgesteld dat de sociaal verzekerde generlei administratieve geldboete of uitsluiting is opgelegd in het voorgaande jaar kan de leidend ambtenaar of de door hem aangewezen ambtenaar bovendien geheel of gedeeltelijk de geldboete of uitsluiting met uitstel opleggen gedurende een termijn van twee jaar vanaf de datum van de uitspraak.
08/01/2015 Indien de verzekerde gedurende deze termijn van twee jaar een nieuwe inbreuk pleegt, dan worden de uitgestelde en de nieuwe sanctie samengevoegd.
08/01/2015 § 4. In geval van samenloop van verscheidene inbreuken worden de sancties samengevoegd, zonder dat, wat de in paragraaf 2 bedoelde sancties betreft, de zwaarste sanctie bedoeld in paragraaf 3, eerste lid, 3°, mag overschreden worden.
12/06/2010 Indien een nieuw inbreuk plaatsvindt binnen twee jaar volgend op de kennisgeving van de beslissing die een administratieve boete of uitsluiting oplegt, kan het bedrag van de boete of de duur van de uitsluiting worden verdubbeld.
12/06/2010 § 5. De kennisgeving aan de sociaal verzekerde van het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuken gebeurt middels een aangetekende brief, binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de vaststelling van de inbreuk.
12/06/2010 § 6. De sancties worden uitgesproken, hetzij door de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle, hetzij de door hem aangewezen ambtenaar.
12/06/2010 De beslissing wordt genomen nadat de sociaal verzekerde via een aangetekende brief uitgenodigd werd om binnen de 14 dagen zijn verweer te doen gelden.
12/06/2010 De beslissing van de leidend ambtenaar of de door hem aangewezen ambtenaar bepaalt het bedrag van de geldboete of de periode van uitsluiting.
12/06/2010 De beslissing wordt ter kennis gebracht aan de sociaal verzekerde met een aangetekende brief en wordt geacht te zijn ontvangen de eerste werkdag die volgt op het overhandigen van de briefomslag bij de post. Zij heeft uitwerking de dag van de kennisgeving.
12/06/2010 De opbrengst van de administratieve geldboeten wordt aan het Instituut overgemaakt.
12/06/2010 De administratieve geldboete moet worden betaald binnen de drie maanden te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing.
12/06/2010 § 7. De definitieve beslissing tot betaling van de geldboete is van rechtswege uitvoerbaar.
12/06/2010 Wanneer de verzekerde in gebreke blijft om de boete te betalen wordt de beslissing van de leidend ambtenaar of de gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is getreden aan de FOD Financiën, Administratie van de Belasting op de toegevoegde waarde, registratie en domeinen met het oog op inning van het bedrag van de geldboete overgezonden.
12/06/2010 Een kopie van de beslissing van de leidend ambtenaar wordt medegedeeld aan de verzekeringsinstelling.
08/01/2015 § 8. Een uitsluiting of een geldboete kan niet meer worden uitgesproken vanaf de dag dat er vijf jaar verlopen zijn sinds het vergrijp is begaan.
12/06/2010 De kennisgeving van het proces-verbaal van vaststelling stuit de verjaring van de inbreuk.
08/01/2015 De uitgesproken administratieve sancties verjaren na vijf jaar. De verjaringstermijn neemt een aanvang de dag volgend op de kennisgeving aan de betrokkene.
12/06/2010 Nochtans, indien deze beroep heeft ingesteld bij de arbeidsrechtbank, dan wordt de verjaring geschorst totdat een in kracht van gewijsde getreden beslissing een einde heeft gemaakt aan het geding.
12/06/2010 De verjaring wordt eveneens geschorst tijdens periodes van werkloosheidsuitkeringen of tijdens periodes waarin het uitkeringsbedrag herleid is tot nul overeenkomstig artikel 136, § 2.
12/06/2010 Wanneer de inbreuk heeft aanleiding gegeven tot strafrechtelijke vervolgingen, wordt de verjaring geschorst totdat een in kracht van gewijsde getreden beslissing een einde heeft gemaakt aan het geding.
12/06/2010 Wanneer een administratieve sanctie, welke de uitsluiting van prestaties van dezelfde aard voorziet, op een sociaal verzekerde wordt toegepast die reeds onder de toepassing van een vorige sanctie valt, gaat de uitwerking van de nieuwe sanctie enkel in bij het verstrijken van de uitwerking van de vorige sanctie.

Art. 168sexies.

FR   NL   [Affichage pour impression]