Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 61.

§ 16. De als trimestriële betalingen voor een bepaald dienstjaar gestorte sommen worden volledig verrekend met het voor hetzelfde dienstjaar verschuldigde ristorno.
(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Koninklijk besluit van 15 oktober 1999 tot bepaling van de termijnen voor de betaling van de nog verschuldigde sommen voor de jaren 1989 tot 1992, bedoeld in artikel 61, § 7 en § 16, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 1

- onder "credit- en debetsaldi": de saldi bedoeld in artikel 61, § 7 en § 16, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, die voortkomen uit het verschil tussen de verschuldigde ristorno's en de reeds betaalde bedragen als trimestriële voorschotten voor de jaren 1989 tot 1992;
(En vigueur le: 25/11/1999 - )