Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 123.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est citÚ par:

Art. 137.

De Koning kan het minimumbedrag der persoonlijke bijdragen, bedoeld in de artikelen 121, 123, 128, ž 1, en 130, bepalen, alsook de voorwaarden waaronder zij mogen verminderd of afgeschaft worden.
(En vigueur le: 06/09/1994 - 30/04/2017)


Art. 191.

2░ de persoonlijke bijdragen, gestort door de gerechtigden bij toepassing van onder meer de artikelen 121, ž 2, 123, eerste lid, 125, 128, ž 1, 2░, 129, 2░, 130, tweede lid en 135;
(En vigueur le: 06/09/1994 - 30/04/2017)


Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 133.

De personen, die vanaf 1 januari 1990 de hoedanigheid van gerechtigde verkrijgen als bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 tot de zelfstandigen wordt verruimd, terwijl ze nog rechthebbenden zijn krachtens artikel 122 of 123 van de geco÷rdineerde wet, maar hun hoedanigheid van gerechtigde als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1░ tot 12░ en 16░ van de geco÷rdineerde wet hebben verloren, kunnen, in toepassing van artikel 126, 1░ van de geco÷rdineerde wet het recht op verstrekkingen slechts behouden tot het einde van het kwartaal dat volgt op datgene waarin zij de hoedanigheid van gerechtigde als bedoeld in artikel 3 van het voormelde koninklijk besluit van 30 juli 1964 hebben verkregen, tenzij zij het bewijs leveren dat zij vˇˇr het einde van deze periode opnieuw de hoedanigheid van gerechtigde als bedoeld in het voormelde artikel 32, eerste lid, 1░ tot 12░ en 16░ hebben verkregen.
(En vigueur le: 10/08/1996 - 31/12/1997)


Art. 135.

De personen die hun recht op geneeskundige verstrekkingen kunnen verlengen in toepassing van artikel 123 van de geco÷rdineerde wet en met inachtname van de bepalingen van artikel 133 en 134, maar waarvoor wordt vastgesteld dat in het beschouwde refertejaar periodes van ten minste een geheel kwartaal voorkomen die niet gedekt zijn door een bijdragebon of door een van de tijdvakken, opgesomd in artikel 290, A, 2, kunnen in afwijking van artikel 123 van de geco÷rdineerde wet, hun recht op verstrekkingen slechts verlengen indien zij voor elk niet gedekt kwartaal een bijzondere bijdrage betalen die gelijk is aan driemaal het in het verstreken kalenderjaar geldende bedrag van de hoogste maandelijkse bijdrage die vastgesteld is in het koninklijk besluit van 28 juni 1969 tot verruiming van de werkingssfeer van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de nog niet beschermde personen.
(En vigueur le: 10/08/1996 - 31/12/1997)


Art. 160quater.

Voor de beslissing aangaande de opening van het recht op tegemoetkomingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging of de verlenging van dit recht, zoals bedoeld in de artikelen 122 en 123 van de geco÷rdineerde wet is de kennisgeving bedoeld in artikel 7 van de wet van 11 april 1995 niet vereist. De beslissing wordt aan de rechthebbende meegedeeld door het toezenden per gewone brief van de verzekeringskaart bedoeld in artikel 253 samen met uitleg over de vermeldingen die op de kaart voorkomen. De mededeling bevat eveneens de vermeldingen bedoeld in artikel 14, 5░ en 6░, van de voormelde wet van 11 april 1995.
(En vigueur le: 01/01/1997 - )


Art. 287.

De gerechtigde voor wie de verzekeringsinstelling ÚÚn of meer bijdragebescheiden heeft ontvangen welke voor een jaar samen een bijdragewaarde beneden de in artikel 286 vastgestelde minimumwaarde vertegenwoordigen, heeft persoonlijk en voor de personen te zijnen laste slechts recht op de bij de geco÷rdineerde wet bepaalde prestaties op voorwaarde dat hij aan de verzekeringsinstelling voor de in artikel 123 van de geco÷rdineerde wet bedoelde refertejaar alle zogenoemde aanvullende bijdragen ter dekking van het verschil heeft gestort.
(En vigueur le: 10/08/1996 - )