Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 125.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est citÚ par:

Art. 124.

De Koning kan afwijkingen op de bepalingen van dit hoofdstuk toestaan aan de gerechtigden en de personen ten laste bedoeld in artikel 32 die niet onderworpen zijn aan de betaling der bijdragen voorzien in toepassing van artikel 32 of 125.
(En vigueur le: 01/01/2008 - )


Art. 174.

9░ de vordering tot terugbetaling van de ten onrechte betaalde persoonlijke bijdragen gesteund op de uitvoeringsmaatregelen van de artikelen 123 en 125, verjaart twee jaar na het einde van de maand waarop ze betrekking hebben [evenwel, voor de bijdrage verschuldigd door de in artikel 32, eerste lid, 15░, bedoelde gerechtigden, verjaart de vordering tot terugbetaling van ten onrechte betaalde persoonlijke bijdragen vijf jaar na het einde van de maand waarop ze betrekking hebben];
(En vigueur le: 08/04/2013 - )


Art. 192.

- 100 pct. van de bij toepassing van artikel 125 verschuldigde bijdragen;
(En vigueur le: 06/09/1994 - )