Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 145.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Koninklijk besluit van 12 december 1990 houdende nadere organisatie van de controlecommissie en van de commissie van beroep opgericht bij artikel 142 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994: Opgeheven bij: K.B. 18-5-04 - B.S. 18-6 - ed. 2.