Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 196.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 197.

§ 1. De globale verzekeringsinkomsten, door het Instituut toegekend aan de regeling van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, worden, na aftrek van de lasten van het Instituut en de bedragen ter dekking van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen, bedoeld in de artikelen 194 en 195, en beperkt tot het bedrag van de globale begrotingsdoelstelling, opgesplitst per verzekeringsinstelling in functie van het begrotingsaandeel van elke verzekeringsinstelling zoals bedoeld in artikel 196 en vormen, uitgedrukt in bedrag, het inkomstenaandeel van elke verzekeringsinstelling.
(En vigueur le: 06/09/1994 - )


Wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen

Ministerieel besluit van 28 oktober 1993 ter bepaling van de wijze van vaststellen en meedelen van de gegevens in verband met de voorwaarden van verzekerbaarheid van de zelfstandigen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 4bis

Met het oog op de toepassing van artikel 196 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 moeten de sociale verzekeringsfondsen het begrensde jaarinkomen van de zelfstandige meedelen voor zover het beschikbaar is. Het gaat om het, in artikel 11, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoelde jaarinkomen van het derde jaar voorafgaand aan het refertejaar.
(En vigueur le: 01/01/1997 - )