Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 36.

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Invoeging] De Koning kan volgens de hiervoren bedoelde procedure, de regels vaststellen voor ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Wet 14/01/2002 - B.S. 22/02/2002 Opheffing] Zesde lid opgeheven bij: Wet 14-1-02 - B.S. 22-2 - ed. 1
      d'application à partir du 22/02/2002